Gasilska zveza Radovljica je med mlajšimi zvezami.
Ustanovljena je bila leta 1998, ko smo se gasilci iz občine Radovljica odločili, da ne bomo več v skupni gasilski zvezi z občino Bled in občino Bohinj.

Gasilsko zvezo Radovljica sestavlja 13 prostovoljnih društev in eno industrijsko društvo.

Člani zveze so:

PGD Radovljica, IV. kategorija
PGD Begunje, II. kategorija
PGD Lesce, II. kategorija
PGD Brezje, I. kategorija
PGD Hlebce, I. kategorija
PGD Podgora, I.A kategorija
PGD Mošnje, I. kategorija
PGD Ljubno, I. kategorija
PGD Podnart, II. kategorija
PGD Kropa, I. kategorija
PGD Kamna Gorica, I. kategorija
PGD Lancovo, I. kategorija
PGD Srednja Dobrava, I. kategorija
IPGD Elan, III. kategorija.

Predstavitev občine

Občina Radovljica leži na skrajnem severozahodnem delu Ljubljanske kotline. Obsega Radovljiško ravnino imenovano tudi Dežela, Dobrave in Jelovico in meri 13.124 ha (131,24 km2).

Občina Radovljica meji z občinami Bled, Žirovnica, Tržič, Naklo, Železniki in mestno občino Kranj.

Občina je obdana s Karavankami na severnem delu in Jelovico na jugu. Proti vzhodu in zahodu pa je pretežno ravninska.

Na območju občine se Sava Bohinjska in Sava Dolinka združita v reko Savo. Njuno sotočje je v dolini pod Radovljico, ki je upravno središče občine in obenem tudi upravna enota za bivšo občino Radovljica, ki se je razdelila na občine Bled, Bohinj in Radovljica.

V občino je združenih 12 Krajevnih skupnosti z 52 naselji:

1. KS Begunje – 2269 prebivalec
2. KS Brezje – 919 prebivalcev
3. KS Kamna Gorica – 537 prebivalcev
4. KS Kropa – 909 prebivalcev
5. KS Lancovo – 978 prebivalcev
6. KS Lesce – 3510 prebivalcev
7. KS Ljubno – 1030 prebivalcev
8. KS Mošnje – 449 prebivalcev
9. KS Podnart – 1008 prebivalcev
10. KS Radovljica – 6632 prebivalcev
11. KS Spodnji Otok – 182 prebivalcev
12. KS Srednja Dobrava – 469 prebivalcev

Komunalna urejenost

Občina je komunalno razvita in urejena. Ceste so dobro prevozne razen ob prometnih konicah. Na območju občine se nahaja 59.353 km lokalnih cest.

Vodovodno omrežje je dobro razvito. Napaja se iz vodovodnega sistema Ovčja jama, Draga, Krpin, Zaloše in Kroparica. Naravna odvzemališča za požarno vodo, ki so odvisna od konfiguracije terena so možna na reki Savi in potokih Lipnica, Peračica, Begunjščica, Dobruša in Kroparica. Možen je tudi odvzem vode iz kopalnega bazena v Kropi ter Radovljici in iz naravnega kopališča v avtokampu Šobec.

Seizmološke in klimatske razmere

Občina Radovljica leži na potresnem območju 6-7. stopnje po Mercalijevi lestvici. Ima zmerno podalpsko podnebje z neizrazitimi padavinami vendar lahko v pomladanskem in jesenskem času zaradi povečanja padavin pride do ogrožanja nekaterih objektov v neposredni bližini reke Save ali hudourniških potokov. Povečane količine padavin lahko povzročijo tudi zemeljske plazove v pobočju Dobrče in na terasah pri Ljubnem in Brezjah.

Opis posebnosti

Skozi občino teče glavna cestna povezava v smeri Ljubljana – predor Karavanke. Po tem cestnem koridorju se odvija tranzitni promet z zahodnim delom Avstrije.

Skozi občino teče tudi glavna železniška povezava v smeri Ljubljana – Jesenice in naprej v Avstrijo. Po tem železniškem koridorju se odvija tranzitni promet s celo Evropo.

Na območju občine se nahaja tudi športno letališče z dokaj visoko frekvenco športnih in turističnih poletov.

Občino pokriva obširno gozdno področje, predvsem v hribovitih predelih in njihovih iztekih v ravnino. Zaradi tega spada v srednjo stopnjo požarne ogroženosti.

Poveljnik: Janez KOSELJ

Predsednik: Klemen ŠTEFELIN